List of Stifters

(Silver stifter : 3,001€, Gold stifter : 5,001€, Diamond stifter : 10,001€, Platinum stifter : >25,001€)

           Silver Stifter                Gold Stifter                Diamond Stifter
1. Herr Bimalkumar Parikh 1. Herr Sham Lal Mote 1. Herr S. Laxminarayana Banglore,India
2. Herr Christian Rosenberg 2. Herr Shivshankar 2. Herr Ulrich Pfeifer
3. Herr Sanjay Attri 3. Herr Giriyappa Mariyappa 3. Frau Vijaylakshmi Krishnamurthy
4. Frau Shanti Jayarama Naidu 4. Frau Madhura Mariyappa

5. Frau Khe Sealem Oran Wanthana